Polityka prywartności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych

pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego svr.sklep.pl (zwanego

dalej:

„Sklepem Internetowym”).

2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest

firma Global Pharmacia Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w

Warszawie (02-791), ul. Na Uboczu 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie

, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000212490, o kapitale zakładowym 665.000 PLN, NIP:9512120321, REGON:

015806600, zwana dalej Global Pharmacia sp. z o.o.

3. Dane osobowe zbierane przez GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O. za pośrednictwem

Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne

rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

4. GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O. dokłada szczególnej staranności dla

poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1. GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych

dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością,

osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub

zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki

organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność

prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia i zarządzania

tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o

świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy

sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art.

6 ust. 1 lit. b RODO);

c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania

umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną.

Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o

świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w

celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna:

niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza

kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

e) korzystania z usługi „Zamieść opinię”, w celu wykonania umowy, której

przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna -

niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zamieść opinię (art. 6

ust. 1 lit. b RODO).

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

a) adres e-mail;

b) Imię i Nazwisko;

c) Numer telefonu

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala

indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w

późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje

następujące dane:

a) adres e-mail;

b) dane adresowe:

1. kod pocztowy i miejscowość;

2. kraj (państwo);

3. ulica wraz z numerem domu/mieszkania;

c) imię i nazwisko;

d) numer telefonu.

6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo

poszerzony o:

a) firmę Przedsiębiorcy;

b) numer NIP;

7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres

email.

8. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje

następujące dane:

a) adres e-mail;

b) Imię i Nazwisko;

c) numer telefonu;

9. W przypadku skorzystania z usługi „Zamieść opinię”, Klient podaje następujące

dane:

a) adres e-mail;

b) Imię i Nazwisko (lub nick – pseudonim)

10. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane

dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera

Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj

przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

11. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje

o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach,

podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie

uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu

korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie

funkcjonalności tych usług.

12. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane

niektóre

dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności

w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania

z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług,

inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów

poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.

1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na

obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami

państwowymi.

13. Przekazanie danych osobowych do GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O. jest

dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczeni

usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak

zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie

Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku

składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i

realizację zamówienia Klienta.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo

są przechowywane?

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta

GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O. przy prowadzeniu Sklepu Internetowego.

Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od

uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom GLOBAL

PHARMACIA SP. Z O.O. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych

(podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich

przetwarzania (administratorzy).

a) Podmioty przetwarzające. GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O. korzysta

z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie

GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O.. Należą do nich m.in. dostawcy

świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do

marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do

analizy skuteczności kampanii marketingowych oraz firmy kurierskie.

b) Administratorzy. GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O. korzysta z dostawców,

którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby

wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności

elektronicznych oraz bankowe.

2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda

wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez GLOBAL PHARMACIA

SP. Z O.O. tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody

przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może

podnosić GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O. i jakie mogą być podnoszone

wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin

przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz

roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy,

wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez GLOBAL PHARMACIA

SP. Z O.O. tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym

czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli

przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć,

a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych

z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą

być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w

celu dostarczenia zamówionych towarów:

a) firmie kurierskiej;

b) firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi

dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty);

c) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane

osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce

PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe

Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

6. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom

lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu

Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem

Internetowym.

7. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego

(Newsletter) na jego adres e-mail GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O. będzie

wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o

promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

8. W przypadku skierowania żądania GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O. udostępnia

dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności

jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub

Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są

one przez GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O. na urządzeniu końcowym osoby

odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.

Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas

wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać

oferowane przez GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O. produkty do indywidualnych

preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy.

Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin

prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

2. GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O. wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu

komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm

cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych

Polityka Prywatności neuroaspis..pl / wersja 1.01 /23.11.2020

ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta

i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm

cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych

ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O. wykorzystuje cookies własne w celu:

a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta

w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na

każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia

anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci

korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury

i zawartości.

4. GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego

facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą

w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem

narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego:

Google Inc z siedzibą w USA);

c) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z

wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense

(administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu

Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do

komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub

oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają

możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów.

W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego

będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików

cookies.

6. GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O. może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP

to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy

przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu.

W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj.

zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany

przez GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O. przy diagnozowaniu problemów

technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z

jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy

administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach

bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer,

niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu

Internetowego.

7. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych.

GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony

prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił GLOBAL

PHARMACIA SP. Z O.O..

b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez GLOBAL

PHARMACIA SP. Z O.O. zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych

konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub

funkcjonalności, które zgodnie z prawem GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O.

może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21

RODO.

a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn

związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych

osobowych, w tym profilowania, jeżeli GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O.

przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing

produktów i usług GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O., prowadzenie statystyki

korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz

ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów

marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw

Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych

celach.

c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O.

nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych,

dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient

wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa

prawna: art. 17 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych

osobowych.

b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub

w których były przetwarzane;

b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były

przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach

marketingowych;

d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku

prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa

członkowskiego, któremu GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O. podlega;

f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług

społeczeństwa informacyjnego.

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem

Polityka Prywatności neuroaspis..pl / wersja 1.01 /23.11.2020

sprzeciwu lub wycofaniem zgody, GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O. może

zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest

niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do

wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy

prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega GLOBAL

PHARMACIA SP. Z O.O.. Dotyczy to w szczególności danych osobowych

obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla

celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług

GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O., czy też dodatkowo adresu

zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane

zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych

z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych

osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia

korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie

będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. GLOBAL

PHARMACIA SP. Z O.O. nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym

marketingowych.

b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych

w następujących przypadkach:

a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas

GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O. ogranicza ich wykorzystanie na czas

potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na

7 dni;

b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia

danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały

zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas

ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu

na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta

przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane

osobowe Klienta.

5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza

dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych

danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych,

planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach

ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania

danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy

RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle

tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym

o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku

z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania

dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe.

Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo

żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez

przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty

elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył

Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie,

administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane

osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu

administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku

Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv,

który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu

maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego

administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z

powyższych praw, GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O. spełnia żądanie albo

odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca

po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania

lub liczbę żądań – GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O. nie będzie mógł spełnić

żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując

Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym

przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące

przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu

uprawnień.

10. Klient ma prawo żądać od GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O. przekazania kopii

standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6

Polityki Prywatności.

11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych

osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

1. GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O. zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane

połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się

do Konta Klienta w Serwisie. GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O. stosuje certyfikat

SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie

bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił

w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia

wygenerowanie nowego hasła. GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O. nie wysyła

przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w

sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła

należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz

hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym.

Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w

ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą

przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie

Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

3. GLOBAL PHARMACIA SP. Z O.O. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym

korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w

szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym GLOBAL PHARMACIA SP. Z

O.O. poinformuje Klientów na stronach internetowych.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:

biuro@globalpharmacia.pl

3. Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2020 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl