Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.neuroaspis.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy www.neuroaspis.pl, dostępny pod adresem internetowym

www.neuroaspis.pl , prowadzony jest przez Global Pharmacia Sp. z o.o. z

siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS

0000212490, o kapitale zakładowym 665 000 PLN, NIP 9512120321, REGON

015806600.

2. W Sklepie oferowany jest produkt NEUROASPIS

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do

Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu

internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na

odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach

Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością

gospodarczą lub zawodową.

4. Sprzedawca – Global Pharmacia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Na

Uboczu 2, kod pocztowy 02-791, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez

Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

KRS 0000212490. NIP 9512120321, REGON 015806600.

2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna

niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze

Sklepu.

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem

internetowym www.neuroaspis.pl

5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez

jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub

większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia

umowy włącznie.

6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta
oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie
Konta.
10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów
do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu
dostawy i płatności.
11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
Klienta Produkty do zakupu, z możliwością modyfikacji ilości Produktów do
zamówienia
12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
14. Dostawa – czynność faktyczna, polegająca na dostarczeniu Klientowi przez
Sprzedającego, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w Umowie
Sprzedaży.

§ 3
Kontakt ze Sklepem


1. Adres elektroniczny Sprzedawcy: www.neuroaspis.pl
2. Adres e-mail Sprzedawcy: neuroaspis@globalpharmacia.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 22 213 90 82
4. Dane do kontaktu: Global Pharmacia sp. z o.o.; Na Uboczu 2; 02-791 Warszawa
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail i numeru
telefonu podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w
godzinach 10-16
§ 4
Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
zamówień na Produkty, niezbędne są:
1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3. Włączona obsługa plików cookies,

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie
zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu
możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu
albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych
umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
(uwzględniają podatek VAT).
4. Do wartości całego zamówienia doliczane są koszty Dostawy w wysokości
określonej na stronie Sklepu.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych
w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z
tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego
żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub pisemnie na adresy podane w § 3.
§ 7
Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
2. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić
Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz
adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są
inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
3. Potwierdzić zamówienie, klikając przycisk “Zamawiam i płacę”.
4. Każdy produkt może stanowić przedmiot zamówienia w granicach dostępnych
zapasów magazynowych,
5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu
płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.


§ 8
Dostawa oraz płatność

1. Dostawa zamówionego Produktu odbywa się poprzez wysłanie przesyłki
kurierskiej.
2. Klient dokonuje płatności w formie elektronicznej.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod
płatności znajdują się za stronach Sklepu.
4. Klient może śledzić status zamówienia na swoim koncie i skontaktować się ze
Sprzedawcą w sprawie pytań lub problemów związanych z dostawą Zamówienia.
5. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę i w razie stwierdzenia ubytku
lub uszkodzenia ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego
protokołu.
6. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę
sprzedaży/paragon.
§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza
zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu, oraz dokonaniu
płatności elektronicznej przez Klienta.
2. Brak płatności ze strony Klienta powoduje, że Produkty nie zostaną wysłane,
natomiast Zamówienie uznane za anulowane przez Klienta.
3. Po złożeniu Zamówienia oraz dokonaniu płatności przez Klienta, Sprzedawca
niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje
Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie
do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej
wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o
otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie
zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej
wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.
4. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
5. Koszt dostawy podany jest na stronie Sklepu.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na
odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni.
3. Bieg terminu określonego w ust. 2 rozpoczyna się od daty dostarczenia Produktu
Konsumentowi, jego domownikowi lub wskazanej przez Klienta osobie innej niż
przewoźnik.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy
wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą
elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.
Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi
załącznik do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja
2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,
Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta
adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się
za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane
przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod
płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba
że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się
wiązało z żadnymi dodatkowymi kosztami po stronie Sprzedawcy.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
Produktu z powrotem.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w
niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na podstawie art. 38
Prawa konsumenckiego nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu,
b. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 11
Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem w rozumieniu
art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w
Kodeksie Cywilnym.
2. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,
chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla
Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma
zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony przez Sprzedającego albo
Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od
wad.
b. żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad. Sprzedający jest
obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad w rozsądnym czasie
bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
3. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli
doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób
wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym
sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby
nadmiernych kosztów. Koszty wymiany ponosi Sprzedający.
4. Reklamacje należy kierować na adres Sprzedającego, podany w § 3 . Sprzedający
rozpatrzy je w ciągu 14 dni.
5. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia reklamowanego
Towaru pokrywa Sprzedający.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi
adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu
między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej,
do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem
Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora Danych Osobowych za
pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy
Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celach marketingowych.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane
dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi
realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu
płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane
dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe
płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści Swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych
w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży
skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw -
w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego
Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach
konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej
platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl